The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: CAPONIIDAE

Gen. Tisentnops Platnick, 1994 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:00446]

T. Platnick, 1994c: 9, type Caponina leopoldi Zapfe, 1962.

f leopoldi (Zapfe, 1962) *....................Chile [urn:lsid:amnh.org:spidersp:004093]
Caponina l. Zapfe, 1962: 3, f. 1-4 (Df).
T. l. Platnick, 1994c: 9, f. 4, 26 (Tf from Caponina).