The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: GNAPHOSIDAE

Gen. Turkozelotes Kovblyuk & Seyyar, 2009 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03937]

T. Kovblyuk & Seyyar, in Kovblyuk et al., 2009: 183, type T. microb Kovblyuk & Seyyar, 2009.

m microb Kovblyuk & Seyyar, 2009 *....................Turkey [urn:lsid:amnh.org:spidersp:042879]
T. m. Kovblyuk & Seyyar, in Kovblyuk et al., 2009: 183, f. 63-71 (Dm).
T. m. Wunderlich, 2011: 36, f. 160-161 (m).