The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Udvardya Prószyn'ski, 1992 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03288]

U. Prószyn'ski, 1992a: 113, type Siler elegans (Szombathy, 1915).

mf elegans (Szombathy, 1915) *....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:036716]
Silerella e. Szombathy, 1915: 486, f. 12 (Df).
Silerella e. Prószyn'ski, 1983b: 287, f. 19-20 (f).
U. e. Prószyn'ski, 1987: 116-117 (mf, in generic nomen nudum).
U. e. Prószyn'ski, 1992a: 114, f. 125-135 (Tf from Silerella=Siler, Dm).