The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Ussurigone Eskov, 1993 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:01344]

U. Eskov, 1993: 58, type U. melanocephala Eskov, 1993.

mf melanocephala Eskov, 1993 *....................Russia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:013212]
U. m. Eskov, 1993: 58, f. 57-61 (Dmf).