The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Viktorium Eskov, 1988 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:01348]

V. Eskov, 1988b: 688, type V. putoranicum Eskov, 1988.

mf putoranicum Eskov, 1988 *....................Russia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:013216]
V. p. Eskov, 1988b: 689, f. 7.1-5 (Dmf).