The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: PHOLCIDAE

Gen. Wanniyala Huber & Benjamin, 2005 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03621]

W. Huber & Benjamin, 2005: 3311, type W. agrabopath Huber & Benjamin, 2005.

mf agrabopath Huber & Benjamin, 2005 *....................Sri Lanka [urn:lsid:amnh.org:spidersp:039681]
W. a. Huber & Benjamin, 2005: 3312, f. 5a-e, 6a-e, 7a-d (Dmf).

mf hakgala Huber & Benjamin, 2005....................Sri Lanka [urn:lsid:amnh.org:spidersp:039682]
W. h. Huber & Benjamin, 2005: 3317, f. 5f-i, 7e-h, 8A-D (Dmf).