The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: ANYPHAENIDAE

Gen. Xiruana Brescovit, 1997 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02168]

X. Brescovit, 1997a: 102, type Aysha gracilipes Keyserling, 1891.

In synonymy:
X. fulviceps (Keyserling, 1891, T from Aysha) = X. gracilipes (Keyserling, 1891) (Brescovit, 1997a: 104).

f affinis (Mello-Leitão, 1922)....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:024136]
Aysha a. Mello-Leitão, 1922b: 23 (Df).
X. a. Brescovit, 1997a: 104 (Tf from Aysha).

mf gracilipes (Keyserling, 1891) *....................Brazil, Argentina [urn:lsid:amnh.org:spidersp:024137]
Aysha g. Keyserling, 1891: 130, pl. 4, f. 89 (Dm).
Aysha fulviceps Keyserling, 1891: 131, pl. 4, f. 90 (Df).
X. g. Brescovit, 1997a: 104, f. 274-282 (Tm from Aysha, Sf).
X. g. Ramírez, 2014: 212, f. 140F, 156G, 168D (mf).

m hirsuta (Mello-Leitão, 1938)....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:024138]
Teudis hirsutus Mello-Leitão, 1938b: 316, f. 6-7 (Dm).
X. h. Brescovit, 1997a: 104 (Tm from Teudis).

m tetraseta (Mello-Leitão, 1939)....................Paraguay [urn:lsid:amnh.org:spidersp:024139]
Teudis tetrasetus Mello-Leitão, 1939e: 92, f. 85-86 (Dm).
X. t. Brescovit, 1997a: 104 (Tm from Teudis).