The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: OONOPIDAE

Gen. Xyccarph Brignoli, 1978 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:00554]

X. Brignoli, 1978m: 144, type X. myops Brignoli, 1978.

mf migrans Höfer & Brescovit, 1996....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:005229]
X. m. Höfer & Brescovit, 1996: 149, f. 1-11, 27-28 (Dmf).

mf myops Brignoli, 1978 *....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:005230]
X. m. Brignoli, 1978m: 146, f. 1 (Dm).
X. m. Höfer & Brescovit, 1996: 153, f. 12-18, 29-30 (m, Df).

m tenuis (Vellard, 1924)....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:005231]
Stenoonops t. Vellard, 1924a: 128, pl. 14, f. 52 (Dm).
X. t. Brignoli, 1978m: 146 (Tm from Stenoonops).

m wellingtoni Höfer & Brescovit, 1996....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:005232]
X. w. Höfer & Brescovit, 1996: 155, f. 19-26 (Dm).