The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Zabkattus Zhang & Maddison, 2012 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:04085]

Z. Zhang & Maddison, 2012b: 66, type Z. brevis Zhang & Maddison, 2012.

mf brevis Zhang & Maddison, 2012 *....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:045480]
Z. b. Zhang & Maddison, 2012b: 69, f. 306-318 (Dmf).

m furcatus Zhang & Maddison, 2012....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:045481]
Z. f. Zhang & Maddison, 2012b: 69, f. 319-324 (Dm).

m richardsi Zhang & Maddison, 2012....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:045482]
Z. r. Zhang & Maddison, 2012b: 72, f. 325-330 (Dm).

f trapeziformis Zhang & Maddison, 2012....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:045483]
Z. t. Zhang & Maddison, 2012b: 73, f. 331-335 (Df).