The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SPARASSIDAE

Gen. Zachria L. Koch, 1875 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02596]

N.B.: not a senior synonym of Eodelena Hogg, 1902 (Hirst, 1991b: 5).

Transferred to other genera:
Z. melanochelis Strand, 1913 -- see Eodelena.
Z. nigrifrons (Simon, 1908) -- see Delena.
Z. spenceri (Hogg, 1902) -- see Eodelena.

mf flavicoma L. Koch, 1875 *....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:029625]
Z. f. L. Koch, 1875a: 650, pl. 52, f. 3 (Df).
Z. f. Hirst, 1991b: 3, f. 1-3 (f).
Z. f. Hirst, 1995: 147, f. 4-6 (Dm).

mf oblonga L. Koch, 1875....................New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:029626]
Z. o. L. Koch, 1875a: 651, pl. 52, f. 4, 4b (Df).
Z. haemorrhoidalis L. Koch, 1875a: 653, pl. 52, f. 5 (Df).
Z. o. Järvi, 1914: 90, 217, f. 68, pl. 9, f. 6-8 (f).
Z. o. Hirst, 1991b: 3, f. 4-6, 8-10 (f).