The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Zebraplatys Zabka, 1992 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03310]

Z. Zabka, 1992b: 674, type Holoplatys fractivittata Simon, 1909.

f bulbus Peng, Tso & Li, 2002....................Taiwan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:038304]
Z. b. Peng, Tso & Li, 2002: 7, f. 26-29 (Df).

mf fractivittata (Simon, 1909) *....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:036875]
Holoplatys f. Simon, 1909d: 199, f. 13 (Df).
Z. f. Zabka, 1992b: 678, f. 1-9 (Tf from Holoplatys, Dm).

mf harveyi Zabka, 1992....................South Australia to New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:036876]
Z. h. Zabka, 1992b: 682, f. 13-18 (Dmf).

m keyserlingi Zabka, 1992....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:036877]
Z. k. Zabka, 1992b: 683, f. 19-22 (Dm).

f quinquecingulata (Simon, 1909)....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:036878]
Holoplatys q. Simon. 1909d: 199, f. 12 (Df).
Z. q. Zabka, 1992b: 678, f. 10-12 (Tf from Holoplatys).