The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: BARYCHELIDAE

Gen. Zophorame Raven, 1990 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:00189]

Z. Raven, 1990: 49, type Z. simoni Raven, 1990.

f covacevichae Raven, 1994....................Queensland [urn:lsid:amnh.org:spidersp:001647]
Z. c. Raven, 1994: 575, f. 6D, 8C-D, 168A-I (Df).

mf gallonae Raven, 1990....................Queensland [urn:lsid:amnh.org:spidersp:001648]
Z. g. Raven, 1990: 51, f. 46, 50, 56, 72, 93 (Df).
Z. g. Raven, 1994: 576, f. 169A-J (Dm).

f hirsti Raven, 1994....................Queensland [urn:lsid:amnh.org:spidersp:001649]
Z. h. Raven, 1994: 579, f. 170A-G (Df).

f simoni Raven, 1990 *....................Queensland [urn:lsid:amnh.org:spidersp:001650]
Z. s. Raven, 1990: 50, f. 44, 51, 59-60, 71, 78, 80-81, 87 (Df).