The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Zuniga Peckham & Peckham, 1892 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03313]

N.B.: considered a senior synonym of Arindas Mello-Leitão, 1933 by Galiano, 1964a: 69 and of Simprulloides Mello-Leitão, 1933 by Galiano, 1981a: 15.

Transferred to other genera:
Z. exilis (Mello-Leitão, 1943) -- see Sarinda.
Z. furva Chickering, 1946 -- see Martella.
Z. longula (Taczanowski, 1871) -- see Sarinda.
Z. pottsi (Peckham & Peckham, 1892, removed from S of Z. laeta) -- see Martella.
Z. wankowiczi (Taczanowski, 1871) -- see Sarinda.

In synonymy:
Z. elongata (Mello-Leitão, 1940, T from Sarinda) = Z. magna Peckham & Peckham, 1892 (Galiano, 1965b: 310).
Z. formosa (Banks, 1929) = Z. magna Peckham & Peckham, 1892 (Galiano, 1964a: 75).
Z. melzeri Mello-Leitão, 1933 = Z. magna Peckham & Peckham, 1892 (Galiano, 1964a: 75).
Z. ornata (Mello-Leitão, 1933) = Z. magna Peckham & Peckham, 1892 (Galiano, 1964a: 75).
Z. severa Peckham & Peckham, 1892 = Z. laeta (Peckham & Peckham, 1892) (Galiano, 1964a: 70).
Z. xanthura (Mello-Leitão, 1933) = Z. magna Peckham & Peckham, 1892 (Galiano, 1981a: 15).

mf laeta (Peckham & Peckham, 1892) *....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:036906]
Sarinda l. Peckham & Peckham, 1892: 41, pl. 3, f. 6 (Dm).
Z. severa Peckham & Peckham, 1892: 44, pl. 3, f. 7 (Df).
Sarinda l. Simon, 1901a: 506, f. 600-603.
Z. l. Galiano, 1964a: 70, f. 1-7, 16, 18-19, 24-25 (Tmf from Sarinda, S).
Sarinda lateata Jackowska & Prószyn'ski, 1975: 42, f. 4a (f).

mf magna Peckham & Peckham, 1892....................Panama to Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:036907]
Z. m. Peckham & Peckham, 1892: 43, pl. 4, f. 1 (Dm).
Z. m. Simon, 1901a: 519, f. 620-622.
Sarinda formosa Banks, 1929: 73, pl. 1, f. 6 (Dm).
Z. m. Mello-Leitão, 1933a: 70 (Df).
Z. melzeri Mello-Leitão, 1933a: 71, pl. 3, f. 10 (Df).
Simprulloides xanthurus Mello-Leitão, 1933a: 85, pl. 2, f. 14 (Df).
Arindas ornatus Mello-Leitão, 1933a: 88, pl. 3, f. 15 (Df).
Sarinda elongata Mello-Leitão, 1940c: 189, f. 30 (Dm).
Z. formosa Chickering, 1946: 447, f. 413-415 (m, Df).
Z. m. Galiano, 1964a: 75, f. 8-15, 17, 20-23 (mf, S).
Z. m. Galiano, 1965b: 310 (S).
Sarinda formosa Jackowska & Prószyn'ski, 1975: 42, f. 4b (f).
Z. m. Galiano, 1981a: 15 (S).