The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LYCOSIDAE

Gen. Zyuzicosa Logunov, 2010 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03982]

Z. Logunov, 2010a: 239, type Z. baisunica Logunov, 2010.

In synonymy:
Z. zeravshanica Logunov, 2010 = Z. fulviventris (Kroneberg, 1875) (Logunov, 2012a: 354).

f afghana (Roewer, 1960)....................Afghanistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:019173]
Avicosa a. Roewer, 1960c: 17, f. 13 (Df).
Z. a. Logunov, 2010a: 248 (Tf from Avicosa=Schizocosa).

mf baisunica Logunov, 2010 *....................Uzbekistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:043558]
Z. b. Logunov, 2010a: 249, f. 28-33, 37-39, 47-48, 80-81 (Dmf).
Z. b. Logunov, 2012a: 352, f. 4, 6 (mf).

mf fulviventris (Kroneberg, 1875)....................Uzbekistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:018249]
Tarentula f. Kroneberg, 1875: 41, pl. 4, f. 29 (Df).
Lycosa f. Roewer, 1955c: 268.
Z. f. Logunov, 2010a: 252, f. 46, 72-73 (Tf from Lycosa).
Z. zeravshanica Logunov, 2010a: 260, f. 7, 14-15, 22-23, 34-36, 40-42, 58-59, 70-71, 76-79 (Dmf) [urn:lsid:amnh.org:spidersp:043562].
Z. f. Logunov, 2012a: 352, f. 3, 7 (f, Sm).

m gigantea Logunov, 2010....................Uzbekistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:043559]
Z. g. Logunov, 2010a: 252, f. 52-53, 80-81 (Dm).
Z. g. Logunov, 2012a: 352, f. 2 (m).

f kopetdaghensis Logunov, 2012....................Turkmenistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:045678]
Z. k. Logunov, 2012a: 355, f. 8-9, 18-19 (Df).

mf laetabunda (Spassky, 1941)....................Tajikistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:018722]
Lycosa l. Spassky, 1941: 16, pl. 1, f. 4 (Df).
Pardosa l. Roewer, 1955c: 165.
Z. l. Logunov, 2010a: 253, f. 8, 24-25, 49, 60-61 (Tf from Pardosa).
Z. l. Logunov, 2012a: 356, f. 36-39 (f, Dm).

mf nenjukovi (Spassky, 1952)....................Tajikistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:017461]
Tarentula n. Spassky, 1952: 200, f. 1 (Df).
Alopecosa n. Brignoli, 1983c: 437.
Z. n. Logunov, 2012a: 357, f. 10-13, 30-35 (f, Dm).

mf nessovi Logunov, 2012....................Kyrghyzstan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:045679]
Z. n. Logunov, 2012a: 360, f. 14-17, 22-29 (Dmf).

mf turlanica Logunov, 2010....................Kazakhstan, Uzbekistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:043560]
Z. t. Logunov, 2010a: 257, f. 6, 43-45, 56-57, 62-69, 74-75 (Dmf).
Z. t. Logunov, 2012a: 360, f. 1, 5 (mf).

mf uzbekistanica Logunov, 2010....................Uzbekistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:043561]
Z. u. Logunov, 2010a: 259, f. 54-55 (Dm).
Z. u. Logunov, 2012a: 362, f. 40-49 (m, Df).